کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و برنامه ریزی

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق تجارت بین الملل

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۷/‏۹/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۱۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مشاوره

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۸/‏۱۳۷۹

فعال

دانلود

مدیریت کسب و کار با هفت گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

روابط بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۵/‏۹/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

حقوق بشر

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۱۲/۱۴

فعال

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۱/‏۹۷

فعال

دانلود

تصویر سازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۷/۵/۸

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی در ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

کلیه رشته‌های شیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

میکروبیولوژی ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ریاضی محض با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم کامپیوتر با ۶ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/۲۸/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

مدیریت منابع انسانی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۷ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸ فعال دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

فعال

دانلود

مدیریت منابع انسانی با ۳ گرایش کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه سال ۸۶ دانشگاه تهران را مصوب نمود

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴ فعال دانلود

معماری و انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶/۱/۲۳

فعال

دانلود

مشاوره با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۹/۸/۸

فعال

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۳۸۶/۲/۱۱

فعال

دانلود