دکتری

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴‏

فعال

دانلود

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۷۳

منسوخ

دانلود

حقوق خصوصی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

حقوق عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

حقوق بین الملل عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۲/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مشاوره

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

مرمت_مرمت و احیا ء بناها و بافت‌های تاریخی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

علوم سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱۰/‏۱۳۶۹

فعال

دانلود

علوم اقتصادی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

محیط زیست

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی محیط زیست با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

فیزیولوژی ورزشی دکتری دانشگاه تهران ۲۹/‏۷/‏۱۳۹۷ فعال دانلود

مالی

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۸/‏۴/‏۱۳۹۱ فعال دانلود

روابط بین الملل

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶/‏۸/‏۱۳۷۲ فعال دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۴/‏۹/‏۱۳۹۲ فعال دانلود

علوم و مهندسی صنایع غذایی با ۴ گرایش

دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۹/‏۱۲/‏۱۳۹۴ فعال دانلود

مهندسی کشاورزی-سازه‌های آبی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی -آبیاری و زهکشی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۸/‏۱۳۹۲

منسوخ

دانلود

روان شناسی تربیتی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵ فعال دانلود