کارشناسی

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۲/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

حقوق

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۰۹/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۸/‏۰۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۰/‏۰۷/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مهندسی برق با ۵ گرایش:

ا‌‌‌‌‌‌‌لکترونیک - قدرت - کنترل -

مخابرات - مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

مهندسی برق با ۴ گرایش:

ا‌‌‌‌‌‌‌لکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۲ گرایش:

سخت افزار - نرم افزار

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۰۸/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

مهندسی کامپیوتر با ۳ گرایش:

معماری سیستم‌های کامپیوتری - نرم افزار

- رایانش امن و فناوری اطلاعات

کارشناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۲۶/‏۰۱/‏۱۳۸۲

منسوخ

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی

دانشگاه تهران

۰۱/‏۰۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود