دکتری

 

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

 

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

 

حقوق بین الملل عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۲/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

 

حقوق عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

 

حقوق خصوصی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۱۳۷۲/۲

فعال

دانلود

 

حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۷/‏۱۳۷۳

فعال

دانلود

 

روابط بین الملل

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

 

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

آموزش زبان انگلیسی


دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۹/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

 

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۹/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

 

فیزیولوژی ورزشی با ۳ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۲/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

 

فیزیولوژی ورزشی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

 

مدیریت ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۵/‏۷/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

 

مدیریت ورزشی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۱/‏۴/‏۱۳۹۳

منسوخ

دانلود

 

رفتارحرکتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶‬

فعال

دانلود

 

رفتار حرکتی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

 

علوم اقتصادی با ۱۲ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۹/‏۱۳۶۹

منسوخ

دانلود

 

علوم اقتصادی با ۱۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۰/‏۱/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۷/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۷/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

 

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

آب و هواشناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۹/‏۱۳۹۰

منسوخ

دانلود

 

آب و هواشناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

ژئومور فولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۱

منسوخ

دانلود

 

ژئومور فولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳ ۰/‏ ۸ /‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

 

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

مالی با ۵ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۴/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

 

مدیریت با ۸ گرایش:

مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی بین المللی، مدیریت مالی، مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

 

مدیریت رسانه‌ای

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

 

مدیریت بازرگانی با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

 

مدیریت صنعتی با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

 

مدیرت دولتی با ۴ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

 

روانشناسی تربیتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۴/‏۱۳۷۶

منسوخ

دانلود

 

روانشناسی تربیتی

دکتری

دانشگاه تهران

۳۱/‏۱/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

 

روانشناسی

دکتری

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۷/‏۳/‏۱۳۶۷

فعال

دانلود

 

روانشناسی سلامت

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۸۰

فعال

دانلود

 

سنجش آموزش

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۶/‏۱۳۸۵

فعال

دانلود

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۷/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

 

کارآفرینی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۶/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

محیط زیست با گرایش برنامه ریزی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

 

محیط زیست با گرایش برنامه ریزی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/۷/‏۱۳۸۰

منسوخ

دانلود

 

مهندسی مکانیک با ۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

 

مهندسی پلیمر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۸/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

 

مهندسی پلیمر

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۴/‏۱۳۷۱

منسوخ

دانلود

 

مهندسی نفت با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

مهندسی صنایع

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۰/‏۳/‏۱۳۷۷

منسوخ

دانلود

 

مهندسی صنایع

دکتری

دانشگاه تهران

۱۳/‏۸/‏۱۳۸۸

منسوخ

دانلود

 

مهندسی صنایع

دکتری

دانشگاه تهران

۱۸/‏۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

 

مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

 

مهندسی سیستم‌های انرژی (سامانه‌های انرژی) با گرایش انرژی و محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/‏۷/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

 

مهندسی محیط زیست با ۵ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

مهندسی محیط زیست

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۱۱/‏۱۳۷۲

منسوخ

دانلود

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

علوم کامپیوتر

دکتری دانشگاه تهران ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸ فعال دانلود  

کلیه رشته‌های شیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

بیوانفورماتیک

دکتری

دانشگاه تهران

۴/‏۳/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

 

معماری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

 

پژوهش هنر

دکتری

دانشگاه تهران

۵/‏۷/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

 

بهداشت آبزیان

دکتری (Ph.D)

دانشگاه تهران

۱۳۸۲/۲/۹

فعال

دانلود

 
معماری دکتری دانشگاه تهران ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸ فعال دانلود