سرفصل دروس عمومی

ردیف

گرایش

نام درس

تعداد واحد

نظری

فایل سر فصل

۱

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد)

۲

۳۲

دانلود

اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت)

۲

۳۲

دانلود

انسان در اسلام

۲

۳۲

دانلود

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

۲

۳۲

دانلود

۲

اخلاق اسلامی

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۲

۳۲

دانلود

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

۲

۳۲

دانلود

اخلاق خانواده

۲

۳۲

-

آئین زندگی (اخلاق کاربردی)

۲

۳۲

دانلود

عرفان عملی اسلامی

۲

۳۲

دانلود

۳

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

۲

۳۲

دانلود

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲

۳۲

دانلود

اندیشه سیاسی امام خمینی ((ره))

۲

۳۲

دانلود

۴

تاریخ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۲

۳۲

دانلود

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۲

۳۲

دانلود

تاریخ امامت

۲

۳۲

دانلود

۵

آشنایی با مبانی اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

۲

۳۲

دانلود

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۲

۳۲

دانلود

۶

-

زبان فارسی

۳

۴۸

دانلود

۷

-

زبان انگلیسی

۳

۴۸

دانلود

۸

-

تربیت بدنی ۱

۱

۳۲

دانلود

۹

-

ورزش ۱

۱

۳۲

دانلود

۱۰

-

دانش خانواده

۲

۳۲

دانلود

* دو درس به ارزش ۴ واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام

*یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی

*درس اخلاق خانواده بر اساس مصوبه جلسه ۲۲۶ مورخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۳۹۰‬ شورای‬ اسلامی شدن دانشگاه‌ها در ردیف عناوین دروس گرایش اخلاق اسلامی قرار گرفته است.

*یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی

*یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی

*یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسلامی

*ورزش ۲و۳ (اختیاری) هر کدام به ارزش یک واحد

*تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباری) هر کدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت بدنی ۱ و ورزش ۱)