مقطع دکتری حرفه ای

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

مدیریت با گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری

دکتری حرفه‌ای

دانشگاه تهران

۲۰/‏۱۱/‏۱۳۸۳

منسوخ

دانلود