کارشناسی ارشد

نام رشته

مقطع تحصیلی

محل تصویب

تاریخ تصویب

وضعیت

فایل

آموزش زبان فرانسه

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۵/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۹/‏۴/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۲/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

حقوق نفت و گاز

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۷/‏۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

حقوق مالکیت فکری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۶/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

ایران شناسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۳/‏۱۳۸۲

فعال

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۴/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

کارآفرینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۸/‏۵/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مشاوره

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۸/‏۱۳۷۹

فعال

دانلود

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۱/‏۲/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۱۰/‏۱۳۶۴

فعال

دانلود

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

حسابداری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

مدیریت رسانه

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۸/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/۱۷/‏۱۳۷۸‏

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳/‏۱۱/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۴/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/۴/‏۱۳۹۴‏

فعال

دانلود

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱/‏۱۳۸۶

فعال

دانلود

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲/‏۱۲/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

جغرافیای سیاسی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۸/‏۹/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۳/‏۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

پژوهش علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۹/‏۴/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۹/‏۴/‏۱۳۸۹

فعال

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴/‏۷/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

مهندسی شیمی-داروسازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۱/‏۳/‏۱۳۸۱

فعال

دانلود

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۴/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۶/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی طراحی محیط زیست

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۲/‏۹/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مهندسی در سوانح طبیعی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱/‏۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

کلیه رشته‌های شیمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

ژنتیک

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲/‏۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

علوم زمین-زمین شناسی نفت

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۷/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

محیط زیست

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۴/‏۱۳۹۱

فعال

دانلود

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۸/‏۱۱/‏۱۳۹۰

فعال

دانلود

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

طراحی شهری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۸/‏۲/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۳۰/‏۶/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۳/‏۲/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۱۸/‏۱۲/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

تصویر متحرک (انیمیشن)

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۶/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

میکروبیولوژی ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۴/‏۱۳۹۳

فعال

دانلود

روابط بین الملل

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۷۵/۹/۲۵

فعال

دانلود

تاریخ با ۴ گرایش

کارشناسی ارشد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۵/‏۹/‏۱۳۷۱

فعال

دانلود

باستان شناسی با ۳ گرایش

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸

فعال

دانلود