دکتری

نام رشته مقطع تحصیلی محل تصویب تاریخ تصویب وضعیت فایل

زبان و ادبیات فارسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۴/‏۹/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳/‏۱۲/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

زبان و ادبیات عربی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۳/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

حقوق بین الملل عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۲/‏۱۳۷۵

فعال

دانلود

حقوق خصوصی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۵/‏۲/‏۱۳۷۲

فعال

دانلود

حقوق عمومی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱/‏۱۲/‏۱۳۷۸

فعال

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۴/‏۱۳۶۹

فعال

دانلود

علوم اقتصادی با ۱۳ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴/‏۰۶/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

حسابداری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۴

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۴ گرایش

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

منسوخ

دانلود

مدیریت رسانه

دکتری

دانشگاه تهران

۱۹/‏۹/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت صنعتی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۵/‏۴/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

مدیریت بازرگانی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۹/‏۶/‏۱۳۷۴

فعال

دانلود

مدیریت دولتی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۸/‏۱۳۸۷

فعال

دانلود

مدیریت تکنولوژی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶/‏۱۰/‏۱۳۷۷

فعال

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۶/‏۸/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

جغرافیای سیاسی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷/‏۹/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

جامعه شناسی با ۴ گرایش

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/۱/‏۱۳۸۸

فعال

دانلود

رفتار حرکتی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/۲۱/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۹/۱۲/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

فیزیولوژی ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۷/۲۹/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مدیریت ورزشی

دکتری

دانشگاه تهران

۷/۱۵/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

دانشگاه تهران

۶/۱۸/‏۱۳۹۷

فعال

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی

دکتری

دانشگاه تهران

۱۰/۱۷/‏۱۳۹۶

فعال

دانلود

کلیه رشته‌های شیمی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۸/‏۴/‏۱۳۹۵

فعال

دانلود

شیمی کاربردی

دکتری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱/‏۸/‏۱۳۹۴

منسوخ

دانلود

محیط زیست گرایش برنامه ریزی

دکتری

دانشگاه تهران

۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۲

فعال

دانلود

مدیریت دولتی با ۴ گرایش دکتری دانشگاه تهران ۲۲/‏۰۸/‏۱۳۸۷ فعال دانلود

علوم کامپیوتر

دکتری دانشگاه تهران ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸ فعال دانلود