اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی

- امور اعضای هیأت علمی
 - بخش نامه‌ها و آئین نامه‌های اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی
 • دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت نمرات دروس در سامانه جامع دانشگاه
 • حداقل تعداد دانشجویان برای ارزشیابی
 • سه هدف اصلی در سومین برنامه راهبردی دانشگاه
 • آئین نامه بین رشته‌ای
 • آئین نامه حق‌التدریس
 • آئین نامه دکترای مستقیم
 • آئین نامه شورای برنامه‌ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مصوب سال ۹۵
 • آئین نامه وزارتی واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی
 • نحوه ارائه دروس جبرانی
 • آئین نامه دکتری پژوهشی - آموزشی
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌ها و رساله‌ها توسط اعضای محترم هیأت علمی بازنشسته
 • اصول هشتگانه تدوین برنامه درسی مصوب وزارتی
 • آئین نامه دوره الکترونیکی (مجازی) مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۳
 • پذیرش دانشجو در پردیس‌های دانشگاهی
 • تعداد واحد دروس جبرانی
 • تعداد واحد شیوه آموزش محور
 • تفویض اختیار بازنگری و تدوین برنامه درسی
 • چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی
 • ضوابط ایجاد رشته ۱
 • ضوابط ایجاد رشته ۲
 • مصوبه شورا در مورد تبدیل گرایش به رشته
 • مصوبه شورا مبنی بر لزوم تأیید برنامه درسی توسط مدیران گروه‌های آموزشی
 • مصوبه شورا و هیأت رئیسه دانشگاه در مورد دروس اختیاری سایر رشته‌ها در مقطع کارشناسی
 • مصوبه هیأت رئیسه در مورد مهلت کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی برنامه درسی
 • آئین نامه مدل دو وجهی دوره کارشناسی
 • شیوه ایجاد و اجرای دوره کهاد (مقطع کارشناسی ارشد)
 • شیوه ایجاد و اجرای دوره کهاد (مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی)