عناوین دوره های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران

ردیف

واحد آموزشی

عنوان مدل دو وجهی

برنامه درسی مرجع

تاریخ تصویب مدل دو وجهی در شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

فایل مدل دو وجهی

وضعیت مدل دو وجهی

۱

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم ورزشی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم ورزشی مصوب ۲۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان روسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات روسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۳

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی مصوب ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۸۷‬ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۴

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان فرانسه گرایش ادبی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان فرانسه گرایش ادبی مصوب ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۰‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۵

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی گرایش ادبیات مصوب ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۸۲‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۶

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان آلمانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان آلمانی مصوب ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۷

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اردو

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اردو مصوب ۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۳‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۷

دانلود

فعال

۸

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات ژاپنی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات ژاپنی مصوب ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ شورای تحول و ارتقا علوم انسانی

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۷

دانلود

فعال

۹

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اسپانیایی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اسپانیایی مصوب ۲۳/‏۰۹/‏۱۳۹۳‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۱۰

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان چینی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان چینی مصوب ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۷۰‬ شوای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۷

دانلود

فعال

۱۱

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته باستان شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته باستان شناسی مصوب ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۲

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته فقه شافعی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فقه شافعی مصوب ۲۷/‏۰۴/‏۸۵‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۳

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث مصوب ۱۳/‏۰۴/‏۹۵‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۴

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مصوب ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۵

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته ادیان و عرفان

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته ادیان و عرفان مصوب ۲۷/‏۰۴/‏۱۳۸۵‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۶

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی مصوب ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۷

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی مصوب ۳/‏۷‬ ۱۳۹۶ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۶/۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۸

دانشکده اقتصاد

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته اقتصاد

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد مصوب ۱۷/‏۹/‏۹۸ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۱۹

دانشکده مدیریت

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مصوب ۰۶/‏۱۱/‏۹۸ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۰

پردیس هنرهای زیبا

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نوازندگی‬ موسیقی‌ای رانی مصوب ۰۵/‏۱۲/‏۹۷ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۱

پردیس هنرهای زیبا

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی جهانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی جهانی مصوب ۰۵/‏۱۲/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۲

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی مصوب ۰۳/‏۰۷/‏۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۰۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

  دانشکده علوم اجتماعی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی مصوب ۰۹/‏۱۰/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
  دانشکده علوم اجتماعی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی مصوب ۰۷/۱۱/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
  دانشکده علوم اجتماعی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون برنامه درسی دوره کارشناسی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مصوب ۱۹/‏۱۲/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹ دانلود فعال