عناوین دوره های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران

ردیف

واحد آموزشی

عنوان مدل دو وجهی

برنامه درسی مرجع

تاریخ تصویب مدل دو وجهی در شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

فایل مدل دو وجهی

وضعیت مدل دو وجهی

۱

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم ورزشی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم ورزشی مصوب ۲۱/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۳/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان روسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات روسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

منسوخ

 

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان روسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی مصوب ۳۰/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

۰۵/‏۱۱/‏۱۳۹۹ دانلود فعال

۳

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی مصوب ۱۲/‏۱۱/‏۱۳۸۷‬ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۴

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان فرانسه گرایش ادبی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان فرانسه گرایش ادبی مصوب ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۰‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

منسوخ

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فرانسه

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فرانسه مصوب ۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶/‏۰۲/‏۱۴۰۰

دانلود

فعال

۵

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی گرایش ادبیات مصوب ۲۹/‏۰۷/‏۱۳۸۲‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۶

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان آلمانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان آلمانی مصوب ۰۸/‏۰۶/‏۱۳۹۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۷

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اردو

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اردو مصوب ۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۳‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۸

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات ژاپنی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات ژاپنی مصوب ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ شورای تحول و ارتقا علوم انسانی

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۹

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اسپانیایی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات اسپانیایی مصوب ۲۳/‏۰۹/‏۱۳۹۳‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۰

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان چینی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان چینی مصوب ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۷۰‬ شوای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۱

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته باستان شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته باستان شناسی مصوب ۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۲

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته تاریخ

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تاریخ مصوب ۲۳/‏۱۰/‏۱۳۷۵‬ شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۳

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته فلسفه

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فلسفه مصوب ۰۲/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۱۴

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی مصوب ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۸۹‬ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۱۵

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان عربی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان عربی مصوب ۲۰/‏۱۲/‏۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۱۶

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زبان‬ و‬ ادبیات‬ فارسی مصوب ۰۴/‏۰۷/‏۱۳۶۶ شورایعالی برنامه ریزی وزارت‬ فرهنگ و آموزش عالی

۱۸/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۱۷

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته فقه شافعی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فقه شافعی مصوب ۲۷/‏۰۴/‏۸۵‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۸

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی مصوب ۲۴/‏۱۱/‏۹۵‬ کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۱۹

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث مصوب ۱۳/‏۰۴/‏۹۵‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۰

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مصوب ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۱

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته ادیان و عرفان

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته ادیان و عرفان مصوب ۲۷/‏۰۴/‏۱۳۸۵‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۲

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی مصوب ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۸۴‬ شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۳

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی مصوب ۳/‏۷‬ / ‏۱۳۹۶ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۶/۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۴

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته حقوق

براساس نامه شماره ۹۷۸۱/‏۹۵/‏ د‬ ش مورخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی برنامه بازنگری شده در یکصد و دهمین جلسه مورخ ۲۳/‏۰۹/‏۱۳۹۴‬ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسیده است.

۰۱/۲۹/‏۱۴۰۰

دانلود

فعال

۲۵

دانشکده اقتصاد

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته اقتصاد

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد مصوب ۱۷/‏۹/‏۹۸ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۳۹۸/۰۹/۱۷

دانلود

فعال

۲۶

دانشکده مدیریت

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مصوب ۰۶/‏۱۱/‏۹۸ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۷ دانشکده مدیریت مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مدیریت‬ بازرگانی مصوب ۰۶/‏۱۱/‏۹۸ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۲۷/‏۷/‏۱۳۹۹ دانلود فعال

۲۸

پردیس هنرهای زیبا

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نوازندگی‬ موسیقی‌ای رانی مصوب ۰۲۷/‏۷/‏۹۹ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۲۹

پردیس هنرهای زیبا

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی جهانی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی جهانی مصوب ۰۵/‏۱۲/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۷/‏۰۹/‏۱۳۹۸

دانلود

فعال

۳۰ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته طراحی صنعتی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته طراحی صنعتی مصوب ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۱۲/‏۰۵/‏۱۳۹۸ دانلود فعال

۳۱

دانشکده علوم اجتماعی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی مصوب ۰۹/‏۱۰/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۲

دانشکده علوم اجتماعی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی مصوب ۰۷/۱۱/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۳

دانشکده علوم اجتماعی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون مصوب ۱۹/‏۱۲/‏۹۷ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۴

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی جانوری

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی جانوری مصوب ۱۶/‏۷/‏۹۶ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

  پردیس علوم مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته شیمی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته شیمی مصوب ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۷/‏۶/‏۱۴۰۰ دانلود فعال

۳۵

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته شیمی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته شیمی مصوب ۱۵/‏۴/‏۹۰ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

منسوخ

۳۶

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته فیزیک

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته فیزیک مصوب ۲۸/‏۴/‏۹۵ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۷

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زیست فناوری

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست فناوری مصوب ۱۵/‏۱۱/‏۹۶ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۸

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته میکروبیولوژی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته میکروبیولوژی مصوب ۱۶/‏۷/‏۹۶ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۳۹

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی گیاهی مصوب ۱۶/‏۷/‏۹۶ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۰

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولوکی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی مصوب ۱۶/‏۷/‏۹۶ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۱

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته زمین شناسی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته زمین شناسی مصوب ۴/‏۳/‏۹۵ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۲

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته آمار

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته آمار مصوب ۲۸/‏۶/‏۹۴ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۳

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوتر

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوترمصوب ۲۸/‏۶/‏۹۴ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۴

پردیس علوم

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها مصوب ۲۸/‏۶/‏۹۴ شورای‬ برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۵

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی مصوب یکصد و هفتمین جلسه مورخ ۱۱/‏۰۸/‏۹۴‬ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۴/‏۰۸/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۶

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی محیط زیست

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی محیط زیست مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۷

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی شیلات

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی شیلات مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۸

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۴۹

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی جنگل

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی جنگل مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۰

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۱

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی خاک مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۲

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته اقتصاد کشاورزی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد کشاورزی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۳

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۴

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۵

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۲۵/‏۰۳/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۶

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال

۵۷

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال‌‌‌‌‌‌‌

۵۸

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم دامی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم دامی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال‌‌‌‌‌‌‌

۵۹

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته گیاه پزشکی

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته گیاه پزشکی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۶۰

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹

دانلود

فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۶۱ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۶ دانلود فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
۶۲ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مدل دووجهی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی باغبانی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم و مهندسی باغبانی مصوب جلسه مورخ ۲۵/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران ۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۹ دانلود فعال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
۶۳ پردیس فارابی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مدیریت مالی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مدیریت مالی مصوب چهارصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۲‬ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۴ پردیس فارابی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی نسخه بازنگری شده مصوب جلسه ۸۵۷ مورخ ۲۰/‏۰۷/‏۱۳۹۳‬ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به استناد مصوبه جلسه ۸۲ مورخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۵ پردیس فارابی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته حسابداری بازنگری شده مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ کمیته حسابداری شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ /‏۰۸/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۶ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مجسمه سازی نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۰۷/‏۰۹/‏۹۵‬ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۷ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته ارتباط تصویری نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۹۷‬ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۸ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته نقاشی نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۰۷/‏۰۹/‏۹۵‬ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۶۹ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته عکاسی نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۱۴/‏۰۵/‏۹۳‬ ۲۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۷۰ پردیس هنرهای زیبا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی مورخ ۱۱/‏۰۳/‏۹۹‬ ۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۷۱ دانشکده جغرافیا مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته جغرافیا برنامه درسی مصوب کمیسیون برنامه ریزی آموزش عالی مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۵‬ ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۹ دانلود فعال
۷۲ دانشکده علوم اجتماعی مدل دو وجهی دوره کارشناسی رشته جامعه شناسی نسخه بازنگری شده شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰‬ ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۰ دانلود فعال