دفترچه شماره ۱و ۲ سازمان سنجش و آموزش کشور از سال ۴۷ تا کنون

سال

مقطع

دفترچه شماره ۱

دفترچه شماره ۲

دفترچه شماره ۳

دفترچه شماره ۴

اطلاعیه‌هاو پیوست‌ها

۴۷

کارشناسی

راهنمای مسابقات ورودی دانشگاه تهران

-

-

-

-

۴۸

کارشناسی

راهنمای امتحانات ورودی و دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی

-

-

-

-

۴۹

کارشناسی

راهنمای مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

-

-

-

-

۵۰

کارشناسی

راهنمای مسابقات ورودی دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالی

-

-

-

-

۵۱

کارشناسی

راهنمای مسابقات ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

-

-

-

-

۵۲

کارشناسی

راهنمای مسابقه ورودی دانشگاههاو مؤسسات آموزش عالی

راهنمای شرکت در مسابقه تحصیل از طریق مکاتبه

-

-

-

۵۳

کارشناسی

راهنمای مسابقه ورودی سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

-

-

-

-

۵۴

کارشناسی

راهنمای رشته‌های تحصیل، شرایط اختصاصی و نحوه انتخاب دانشجو در مؤسسات و آموزش عالی

-

-

-

-

۵۵

کارشناسی

راهنمای داوطلبان ورود به آموزش عالی

راهنمای داوطلبان ورود به آموزش عالی

راهنمای تکمیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی

-

-

۵۶

کارشناسی

راهنمای داوطلبان ورود به آموزش عالی

راهنمای داوطلبان ورود به آموزش عالی

راهنمای تکمیلی داوطلبان ورود به آموزش عالی

-

-

۵۷

کارشناسی

راهنمای ورود به آموزش عالی

-

-

-

-

۵۸

کارشناسی

راهنمای ورود به آموزش عالی

-

-

-

-

۶۱

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

راهنمای امتحان گزینش دانشجو در گروه پزشکی

شرایط و ضوابط گزینش دانشجو برای رشته‌های فنی، کشاورزی

-

-

۶۲

کارشناسی

راهنمای امتحانت تشریحی و نحوه انتخاب رشته‌های مختلف تحصیلی

-

-

-

-

۶۳

کارشناسی

راهنمای گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

راهنمای مرحله ۲ گزینش دانشجو و نحوه انتخاب رشته تحصیلی

-

-

-

۶۴

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

شناسایی رشته‌های تحصیلی و نحوه انتخاب رشته

-

-

۶۵

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

نحوه پاسخگویی به سوالات امتحانات گزینش دانشجو

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

شناسایی رشته‌های تحصیلی و نحوه انتخاب رشته

نمونه کارنامه

 

ظرفیت پذیرش دانشجو

۶۶

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

شناسایی رشته تحصیلی و نحوه انتخاب رشته

امتحان گزینش دانشجو

نمونه کارنامه

راهنمای امتحان تشریحی گروه آموزش هنر

۶۷

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

شناسایی رشته‌های تحصیلی و نحوه انتخاب رشته

-

کارنامه

۶۸

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

راهنمای شرکت درامتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۶۸

کارشناسی

راهنمای امتحان گزینش دانشجو

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

شناسایی رشته‌های تحصیلی

-

-

۶۸

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون کارشناسی ارشد

راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

-

-

-

۶۹

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی از سال ۶۴ تا ۶۹

-

-

-

-

۶۹

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

برگ راهنما و انتخاب رشته تحصیلی

پذیرش دانشجو در رشته تربیت بدنی

۶۹

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون کارشناسی ارشد

راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد

-

-

-

۷۰ کاردانی به کارشناسی انتخاب پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف از کاردانی - - - -

۷۰

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

راهنمای پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف

-

-

۷۰

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون کارشناسی ارشد

راهنمای انتخاب رشته ارشد

-

-

-

۷۰

دکتری

راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری

-

-

-

-

۷۱

کاردانی به کارشناسی

راهنمای پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۱

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

دفترچه مرحله اول آزمون سراسری

دفترچه مرحله اول آزمون سراسری

راهنما و نکاتی بابت انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی بابت انتخاب رشته تحصیلی

 

سهمیه

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی مراکز تربیت معلم

۷۱

ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون ورودی

-

-

-

۷۲

کاردانی به کارشناسی

پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف

پذیرش دانشجو برای رشته‌های مختلف

-

-

-

۷۲

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

 

 

شناسایی رشته‌های تحصیلات تکمیلی

شناسای رشته‌های تحصیلات تکمیلی

دفترچه راهنما مرحله اول آزمون سراسری

د فترچه راهنمای مرحله اول آزمون سراسری

راهنما و نکاتی بابت انتخاب رشته تحصیلی

دفترچه راهنما و نکاتی بابت انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب رشته مراکز تربیت معلم

۷۲

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه‌ها درشته‌های تحصیلات تکمیلی

اسامی پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

-

۷۲

دکتری

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

-

-

-

۷۳

کاردانی به کارشناسی

پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف

پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف

-

-

-

۷۳

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته

دفترچه راهنما مرحله اول آزمون سراسری

راهنما و نکاتی راجع به انتخاب رشته

راهنمای انتخاب رشته مراکز تربیت معلم

۷۳

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلات تکمیلی

آمار شرکت کنندگاه

شرایط و ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

شرایط و ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

۷۴

کاردانی به کارشناسی

دفترچه راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۴

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنما و نکاتی در مورد انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در موردانتخاب رشته تحصیلی

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

دفترچه راهنما شرکت در مرحله اول آزمون سراسری

نمونه کارنامه

۷۴

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

ضوابط گزینش دانشجو

-

-

۷۵

کاردانی به کارشناسی

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون پذیرش دانشجو

ضوابط اختصاصصی ارگان‌های بورس دهنده

-

-

-

۷۵

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته تحصیلی

دفترچه راهنمای تربیت معلم

۷۵

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلات تکمیلی

راهنمای شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی

شرایط و ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

-

۷۵

دکتری

راهنمای شرکت در آزمون و انتخاب رشته تحصیلی

راهنمای آزمون دوره‌های دکتری

راهنمای آزمون دوره‌های دکتری

-

-

۷۶

کاردانی به کارشناسی

راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۶

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته‌

راهنمای اطلاعات ثبت نامی و همچنین رشته‌های تحصیلی

راهنمای رشته‌های تحصیلی

راهنمای رشته‌های تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنمای شرکت در مرحله اول آزمون

 

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

راهنمای شرکت در مرحله اول آزمون سراسری

راهنمای شرکت در مرحله اول آزمون سراسری

 

۷۶

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلات تکمیلی

راهنمای شرکت در آزمون

راهنمای شرکت در آزمون

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

دفترچه راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

۷۷

کاردانی به کارشناسی

راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۷

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته و کارنامه

 

 

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

تاریخ و محل اجرای مرحله دوم آزمون

 

شرکت در مرحله اول آزمون

اطلاعیه سازمان سنجش در پذیرش دانشجو

راهنمای شرکت در مرحله اول آزمون

 

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

۷۷

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی

 

 

راهنمای شرکت در آزمون ورودی

شرایط و ظوابط ارگان‌های بورس دهنده

راهنمای شرکت در آزمون

راهنمای شرکت در آزمون

اطلاعیه سازمان سنجش در پذیرش دانشجو

راهنمای شرکت در آزمون ورودی

۷۸

کاردانی به کارشناسی

دفترچه راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۸ کارشناسی راهنمای آزمون

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

اصلاحات لازم در رابطه با دفترچه انتخاب رشته

راهنمای شرکت درمرحله اول آزمون

نمونه کارنامه

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

۷۸

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی

ضوابط اختصاصی ارگان‌های بورس دهنده

ضوابط اختصاصی ارگان‌های بورس دهنده

راهنما شرکت در آزمون ورودی

راهنمای شرکت در آزمون ورودی

 

 

راهنمای شرکت در آزمون ورودی

۷۸

دکتری

راهنمای آزمون دوره دکتری

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

-

-

-

۷۹

کاردانی به کارشناسی

راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۷۹

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته و کارنامه

-

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

۷۹

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی

شرایط و ظوابط اختصاصی ارگان‌های بورس دهنده

راهنمای شرکت در امتحان تستی مدد کاری اجتماعی

-

۸۰

کاردانی به کارشناسی

راهنمای شرکت در امتحان پذیرش دانشجو و انتخاب رشته

-

-

-

-

۸۰

کارشناسی

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای شرکت در آزمون سراسری

ر اهنما و نکاتی در انتخاب رشته و کارنامه

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

۸۰

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

-

-

-

۸۱

کاردانی به کارشناسی

راهنمای انتخاب رشته و شرکت در آزمون پذیرش دانشجو

-

-

-

-

۸۱

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

ر اهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنمای شرکت در آزمون

راهنمای انخاب رشته تربیت معلم

راهنمای شرکت در آزمون

۸۱

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای شرکت در آزمون ورودی

ضوابط اختصاصی ارگان‌های بورس دهنده

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

ضرایب کد رشته‌های امتحانی

۸۲

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

-

-

-

۸۲

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنمایی شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنمای شناسایی رشته‌های تحصیلی

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته و کارنامه

انتخاب رشته مراکز تربیت معلم

۸۲

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلات تکمیلی

-

-

-

۸۳

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

-

-

-

۸۳

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته

دفترچه راهنمای شرکت در ازمون سراسری

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنمای حوضه امتحانی

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

راهنمای سهمیه شاهد و ایثارگر

۸۳

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۴

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

-

-

-

۸۴

کارشناسی

راهنمای آزمون سراسری

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای شرکت در آزمون

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

راهنمای انتخاب رشته تربیت معلم

راهنمای شرکت درامتحان تشریحی رشته نقاشی و ارتباط تصویری

۸۴

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

راهنمای انتخاب رشته

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

-

-

۸۵

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۵

کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای انتخاب رشته

راهنما و نکاتی در انتخاب رشته

تاریخ و نحوه ثبت نام شرکت در آزمون

سهمیه شاهد و ایثارگر

انتخاب رشته مرکز تربیت معلم

۸۵

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون ورودی

راهنمای انتخاب رشته تحصیلی

راهنمای شرکت در ازمون

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

-

۸۶

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۶

کارشناسی

راهنمای آزمون

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته تجربی

اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته

انتخاب رشته تربیت معلم

۸۶

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

ضوابط ارگان‌های بورس دهنده

اسامی پذیرفته شدگان نهایی

-

۸۷

کادانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۷

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته انسانی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته

۸۷

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

دسستو العمل ثبت نام

ضوابط اختصاصی ارگان‌های بورس دهنده

-

۸۸

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۸

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

-

۸۸

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۹

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۸۹

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

-

۸۹

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

اصلاحات انتخاب رشته

اصلاحات انتخاب رشته

-

۹۰

کاردانی به کارشناسی

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۰

کارشناسی

ر اهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

اطلاعیه تکمیل ظرفیت

اصلاحیه دفترچه

۹۰

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۰

دکتری

راهنمای ثبت نام

-

-

-

-

۹۱

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۱

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

اصلاحیات دفترچه

اصلاحیات دوم دفترچه

۹۱

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۱

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۲

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۲

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاض

انتخاب رشته انسانی

تکمیل ظرفیت

ا صلاحیه دفترچه

انتخاب دانشگاه محل برای نیمه متمرکز

۹۲

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۲ دکتری راهنمای ثبت نام راهنمای انتخاب رشته - - -
۹۳ کاردانی به کارشناسی راهنمای ثبت نام راهنمای انتخاب رشته اصلاحیه دفترچه - -

۹۳

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته هنر و زبان

اصلاحیه اول دفترچه ۲

اصلاحیه دوم دفترچه ۲

 

۹۳

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۳

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

اصلاحیه دفترچه راهنما

-

-

۹۴ کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته

- - - -

۹۴

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته هنر و زبان

اصلاحات دفترچه راهنما

۹۴

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۴

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۵

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته

اصلاحات دفترچه

اعلام رشته محل‌های جدید

تمدید مدت زمان ثبت نام و انتخاب رشته

-

۹۵

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

 

انتخاب رشته هنر و زبان

تکمیل ظرفیت

اصلاحیه اول دفترچه

اصلاحیه دوم دفترچه

۹۵

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

تکمیل ظرفیت

تمدید زمان انتخاب رشته

-

۹۵

دکتری

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

کد رشته محل‌های جدید

 

کد رشته محل‌های جدید

-

۹۶

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته (فینال)

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته

-

-

-

۹۶

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته هنرو زبان

تکمیل ظرفیت

اصلاحات انتخاب رشته

۹۶

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون (فینال)

راهنمای آزمون (اصلاحات)

 

راهنمای انتخاب رشته

-

-

۹۶

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۷

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته

کد رشته محل‌های جدید

-

-

-

۹۷

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته هنر و زبان

تکمیل ظرفیت

پیوست دفترچه راهنما انتخاب رشته

اصلاحیات دفترچه

۹۷

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته و اصلاحیه

راهنمای انتخاب رشته

-

-

۹۷

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

-

-

-

۹۸

کاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته

برگ راهنما ثبت نام

-

-

-

۹۸

کارشناسی

راهنمای ثبت نام

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته ریاضی

انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته هنر و زبان

پیوست دفترچه راهنما

ا صلاحیه و کد رشته محل‌های جدید

اصلاحیه و کد رشته محل‌های جدید

۹۸

کارشناسی ارشد

راهنمای آزمون

راهنمای انتخاب رشته

اصلاحیه دفترچه

اصلاحیه دفترچه

-

۹۸

دکتری

راهنمای ثبت نام

راهنمای انتخاب رشته

راهنمای انتخاب رشته

جداول رشته‌ها و مواد امتحانی

رشته‌های جدید بعد از اعلام نتایج

رشته محل‌های که حد نصابشان کم است

رشته محل‌هایی که حد نصابشان کم است

اصلاحیات دفترچه

۹۹ کارشناسی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته      
۹۹ کارشناسی ارشد راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته      
۹۹ دکتری راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته      
۱۴۰۰ کارشناسی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته تجربی راهنمای انتخاب رشته علوم انسانی راهنمای انتخاب رشته ریاضی راهنمای انتخاب رشته هنر
۱۴۰۰ کارشناسی ارشد راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته     اصلاحیه آزمون کارشناسی ارشد
۱۴۰۰ دکتری راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون راهنمای انتخاب رشته     اصلاحیه آزمون دکتری