آموزش دانشگاه تهران در یک نگاه

تعداد اعضای هیات علمی: ۲,۰۴۱
 
عنوان واحد اصلی تعداد هیات علمی
پردیس ابوریحان ۶۹
پردیس بین المللی کیش ۹
پردیس دانشکده‌های فنی ۳۵۳
پردیس علوم ۱۵۱
پردیس فارابی ۱۰۴
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳۲
پردیس هنرهای زیبا ۱۱۷
حوزه ریاست دانشگاه ۱
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۹۲
دانشکده اقتصاد ۳۳
دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۵۹
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳۲
دانشکده جغرافیا ۵۲
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۱۳
دانشکده دامپزشکی ۹۴
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ۴۶
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی ۶۲
دانشکده علوم اجتماعی ۶۴
دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ۹
دانشکده علوم و فنون نوین ۸۲
دانشکده مطالعات جهان ۲۱
دانشکده کارآفرینی ۳۲
دانشکده محیط زیست ۴۵
دانشکده مدیریت ۷۲
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی ۲۲
مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک ۲۰
مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی ۵
مرکزتحقیقات بین المللی بیابان ۴
معاونت برنامه ریزی وفن آوری اطلاعات دانشگاه ۲
معاونت پژوهش و فناوری ۱
مؤسسه دهخداو مرکزبین المللی آموزش زبان فارسی ۳
موسسه ژئوفیزیک ۳۹
جمع ۲۰۴۱
تعداد دانشجویان: ۵۳,۴۸۸
 
پردیس / دانشکده تعداد دانشجویان
ادبیات و علوم انسانی‌ ۱،۵۸۴
اقتصاد ۵۴۲
الهیات و معارف اسلامی‌ ۱،۳۷۳
پردیس‌دانشکده‌های‌فنی ۷،۷۰۶
پردیس ابوریحان‌ ۸۳۹
پردیس البرز ۲،۹۲۵
پردیس بین المللی ارس ۴۱۲
پردیس بین المللی کیش ۳،۶۰۱
پردیس علوم‌ ۲،۴۰۳
پردیس فارابی ۸،۸۱۶
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی ۳،۵۳۱
پردیس هنرهای زیبا ۲،۵۹۰
تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ۱،۳۷۶
جغرافیا ۱،۰۱۰
حقوق و علوم سیاسی‌ ۱،۸۱۶
دامپزشکی‌ ۷۳۷
روانشناسی و علوم تربیتی‌ ۱،۷۳۱
زبانها و ادبیات خارجی‌ ۱،۵۹۱
علوم اجتماعی‌ ۹۷۴
علوم اطلاعات و دانش شناسی ۴۳۷
علوم و فنون نوین ۱،۰۳۷
کارآفرینی ۱،۱۹۳
محیط زیست‌ ۹۷۳
مدیریت ۳،۳۷۸
مرکز تحقیقات بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌ ۱۹۹
مطالعات جهان ۲۹۴
معارف و اندیشه اسلامی ۷۷
موسسه ژئوفیزیک‌ ۳۴۳
جمع کل ۵۳،۴۸۸
تعداد رشته‌های تحصیلی :۹۷۶
 
پردیس / دانشکده تعداد رشته تحصیلی
ادبیات و علوم انسانی‌ ۲۹
اقتصاد ۱۲
الهیات و معارف اسلامی‌ ۱۸
پردیس‌دانشکده‌های‌فنی ۱۴۳
پردیس ابوریحان‌ ۳۳
پردیس البرز ۹۸
پردیس بین المللی ارس ۵۱
پردیس بین المللی کیش ۱۳۸
پردیس علوم‌ ۷۷
پردیس فارابی ۱۰۶
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی ۱۵۲
پردیس هنرهای زیبا ۴۶
تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ۳۲
جغرافیا ۳۸
حقوق و علوم سیاسی‌ ۲۸
دامپزشکی‌ ۲۹
روانشناسی و علوم تربیتی‌ ۲۳
زبانها و ادبیات خارجی‌ ۲۳
علوم اجتماعی‌ ۲۹
علوم اطلاعات و دانش شناسی ۹
علوم و فنون نوین ۴۱
کارآفرینی ۱۵
محیط زیست‌ ۱۵
مدیریت ۷۴
مرکز تحقیقات بیوشیمی‌-بیوفیزیک‌ ۴
مطالعات جهان ۱۸
معارف و اندیشه اسلامی ۵
موسسه ژئوفیزیک‌ ۹
جمع کل ۹۷۶