آیین نامه ها،مقررات و بخشنامه ها

اداره کل خدمات آموزشی

 

پذیرش و ثبت نام

- مقطع کارشناسی

-مقطع دکتری عمومی

-مقطع کارشناسی ارشد

-مقطع دکتری تخصصی

- دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

 

-سایر

 

اداره کل برنامه‌ریزی و پایش آموزشی

 

- امور اعضای هیأت علمی

- بخش نامه‌ها و آئین نامه‌های اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی