شرایط و ضوابط ظرفیت مقطع دکتری

شرایط خاص:
۱ - دانشگاه تهران به عنوان «دانشگاه بدون دخانیات» می باشد. ۲ - برای رشته های محل تحصیل «پردیس فارابی - قم»، «دانشکده معارف و اندیشه اسلامی» و «دانشکده الهیات و معارف اسلامی» رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی است.
خوابگاه:
این دانشگاه در دوره های نوبت دوم فاقد خوابگاه می باشد.