دفتر مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه

شرح وظایف دفتر مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

  • مسئولیت هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه و واحدهای دانشگاه
  • تنظیم جلسات شورای آموزشی، کمیته منتخب شورای آموزشی و سایر جلسات مربوط
  • تعیین وقت ملاقات‌های حضوری ارباب رجوع و ارجاع دستورات و نامه‌های واصله به معاونت‌های مربوطه
  • پاسخ گویی حضوری و تلفنی ارباب رجوع و...

اسامی مسئول و کارکنان دفتر مدیریت اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

وحیده شاهسوار

مسئول دفتر مدیر کل – هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه و واحدهای اداره کل خدمات آموزشی

تنظیم جلسات و امور مربوط به دفتر

۶۱۱۱۳۲۹۲