دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی

شرح وظایف دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی

دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی مسئولیت ثبت و صدور نامه‌ها و تحویل نامه‌های وارده به بخش‌های مختلف اداره کل و ارتباط با دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه به عهده دارد.

اسامی مسئول و کارکنان دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت‌ها

شماره تماس

۱

محمد رسولی جامع

مسئول دبیرخانه و امور اداری کارکنان

۶۱۱۱۲۸۱۹

داخلی ۱۵۶

۲

رضا حاجی اسفندیاری

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره – تحویل آن به واحدهای ذیربط

پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص نحوه سیر نامه‌های مربوط به آنان

ممهور نمودن ریزنمرات لاتین

۶۱۱۱۲۸۱۹

داخلی ۱۵۵

۳

رقیه نجارزاده

ثبت نامه‌های وارده و نامه‌های صادره – تحویل آن به واحدهای ذیربط

پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص نحوه سیر نامه‌های مربوط به آنان

۶۱۱۱۲۶۴۳

داخلی ۱۵۴