علوم اجتماعی ورفتاری

کد۱۰۰۲
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه علوم اجتماعی ورفتاری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
MBAکارشناسی ارشد
اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد
تربیت بدنی وعلوم ورزشی- حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزیکارشناسی ارشد
حسابداریکارشناسی ارشد
حسابداریدکتری تخصصی PhD
روانشناسی بالینِیکارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی PhD
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد
علوم اقتصادیدکتری تخصصی PhD
علوم اقتصادی - اقتصاد نظریکارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفسدکتری تخصصی PhD
کارآفرینی-کسب و کار جدیدکارشناسی ارشد
مدیریت _ رفتار سازمانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت - مدیریت بازاریابی بین المللدکتری تخصصی PhD
مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشد
مدیریت MBA - استراتژیککارشناسی ارشد
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی PhD
مدیریت اجرائی-مدیریت بازاریابی و صادارتکارشناسی ارشد
مدیریت اجراییکارشناسی ارشد