علوم اجتماعی ورفتاری

کد۱۰۰۲
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه علوم اجتماعی ورفتاری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد
مدیریتMBA - بازاریابیکارشناسی ارشد
مدیریت- مدیریت مالیدکتری تخصصی PhD
مدیریت- مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی PhD
مدیریت_مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت_مدیریت سیستم هادکتری تخصصی PhD
مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت دولتی - رفتار سازمانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت دولتیکارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی -بازاریابیکارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیدکتری تخصصی PhD
مدیریت امور شهریکارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد
مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
مدیریت اجرائی-مدیریت بازاریابی و صادارتکارشناسی ارشد
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی PhD
مدیریت MBA - استراتژیککارشناسی ارشد
مدیریت (MBA) - مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشد