علوم اجتماعی ورفتاری

کد۱۰۰۲
پرديس / دانشکدهپردیس بین المللی ارس

رشته های دانشکده / گروه علوم اجتماعی ورفتاری

نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد
مدیریت امور شهریکارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیدکتری تخصصی PhD
مدیریت بازرگانی -بازاریابیکارشناسی ارشد
مدیریت دولتیکارشناسی ارشد
مدیریت دولتی - رفتار سازمانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشد
مدیریت_مدیریت سیستم هادکتری تخصصی PhD
مدیریت_مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصی PhD
مدیریت- مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی PhD
مدیریت- مدیریت مالیدکتری تخصصی PhD
مدیریتMBA - بازاریابیکارشناسی ارشد
مشاوره - مشاوره خانوادهکارشناسی ارشد