آرشیو اخبار

صدور کارنامه رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی فارسی و کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۵

صدور کارنامه رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی انگلیسی، کارنامه غیر رسمی فارسی و کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۵

ادامه مطلب
اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران در پردیسهای البرز و کیش- اطلاعیه شماره (۱)

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران در پردیسهای البرز و کیش- اطلاعیه شماره (۱)

ادامه مطلب