آرشیو اخبار

اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D  تکمیل ظرفیت پردیس البرز و دانشکده حقوق و علوم سیاسی  سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)
اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D تکمیل ظرفیت پردیس البرز و دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)

اطلاعیه در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D تکمیل ظرفیت پردیس البرز و دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال تحصیلی ۹۷_-۹۶ (اطلاعیه شماره ۱)

ادامه مطلب
اطلاعیه دوم در خصوص پذیرفته شدگان در قالب اشتباه انتخاب رشته مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی (حرفه ای) دامپزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

اطلاعیه دوم در خصوص پذیرفته شدگان در قالب اشتباه انتخاب رشته مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی (حرفه ای) دامپزشکی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب